תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
favourites icon הרשמה לניוזלטר
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED כל מה שקורה עכשיו באתר!

תנאי שימוש

מיטב דש השקעות בע"מ ("מיטב דש") מציעה מידע בנושאים שונים של שוק ההון לרבות מידע מקוון על הנעשה בבורסה לניירות ערך בתל אביב, תמונות, טקסט, גרפיקה, קטעי וידאו, יישומי תוכנה, גפרים, צלילים ועוד ("המידע" או "השירות") באמצעות אתר החברה באינטרנט www.livingwell.meitavdash.co.il ("האתר") עבור כל מי שיוצר קשר לקבלת שירות באתר ("המשתמש") בכפוף להבהרות ולתנאים הבאים:

 1. יש לעיין בתנאי השימוש בקפידה. מובהר כי השימוש באתר מהווה הסכמה חד משמעית לכל תנאי השימוש המופיעים להלן וכל משתמש כאמור נחשב כנותן הסכמתו לתנאים אלו וכחייב לעמוד בהם, אלמלא הודיע למיטב דש מפורשות ובכתב על אי הסכמתו לתנאי מתנאי השימוש.
 2. מיטב דש, עובדיה, מנהליה ובעלי המניות שלה וכן חברות בנות ו/או קשורות אליה, עוסקות בין היתר, בניהול השקעות עבור אחרים וכן עבור עצמה ("נוסטרו"), במישרין ובעקיפין, באמצעות ניהול קרנות נאמנות, ניהול תעודות סל, נהול תיקי השקעות ו/או נהול מוצרים פנסיוניים שונים, ולשם כך היא פועלת, בין היתר, בכל סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר. מנהלי ההשקעות במיטב דש עשויים לפעול בניירות הערך והנכסים הפיננסיים המוזכרים באתר, בקניה או במכירה, מעת לעת ועל פי שיקול דעתם הבלעדי, לחשבונות החברה ו/או לחשבונות המנוהלים על-ידה, לרבות חשבונות קרנות נאמנות ו/או מוצרים פנסיוניים. בעקבות תיקוני חקיקה, לרבות החוק להגברת התחרות ולצמצום הרכוזיות וניגוד הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה) התשס"ה - 2005, וכן חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (עסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה - 2005, ובשל העובדה שקבוצת מיטב דש עוסקת בניהול קרנות נאמנות, ניהול תעודות סל וכן בניהול מוצרים פנסיוניים שונים, מוגדרת החברה כמשווקת השקעות ו/או משווקת פנסיונית, לפי העניין, אשר קשורה בזיקה לחברות המנהלות מכשירים פיננסיים ו/או מוצרים פנסיוניים.
 3. אין במידע המוצג באתר כדי להוות ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך ועל כן, אין בשירות משום המלצה או חוות דעת, והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש.
 4. אין בהצגת מידע באתר כאמור בכדי להטיל אחריות כלשהיא על מיטב דש להמשיך ולספק את המידע בהמשך או לעדכנו. החברה אינה אחראית לעדכן את המידע באתר ומובהר כי המידע המוצג באתר לרבות סקירות וכתבות הינו מעודכן נכון למועד כתיבתם והחברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתר כאמור.
 5. כל מידע באתר הנוגע לקרנות נאמנות אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן הרלוונטית. רכישת קרנות נאמנות תיעשה על בסיס תשקיף בתוקף בלבד והתשקיף ורק הוא מהווה את המסמך המחייב הבלעדי.
 6. כל מידע באתר הנוגע לתעודות סל אינו מהווה הצעה לרכישת תעודות סל בתעודת סל רלוונטית. רכישת תעודות סל תיעשה על בסיס תשקיף ודוח הצעת מדף בתוקף בלבד והתשקיף ודוח הצעת המדף רק הם מהווים את המסמכים המחייבים הבלעדיים. תכלית מדדים בע"מ והחברות המדוווחות של תכלית (המוחזקות על ידי תכלית מדדים) עוסקות בניהול והנפקת תעודות סל ויש להן עניין אישי בפרסום המידע.
 7. כל מידע באתר בעניין קופות גמל, קרנות השתלמות ו/או קופות מרכזיות לפיצויים ("הקופות") אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או הפקדה בקופות ו/או העברת קופות אחרות לניהול מיטב דש. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בניהול הקופות ויש לה עניין אישי בפרסום המידע.
 8. כל מידע באתר בעניין קרנות פנסיה ("הקרנות") אינו מהווה הצעה להשקעה ו/או הפקדה בקרנות ו/או העברת קרנות אחרות לניהול מיטב דש. מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ עוסקת בניהול הקרנות ויש לה עניין אישי בפרסום המידע.
 9. כל מידע באתר בעניין הנפקות לרבות מידע הקשור בתשקיף ו/או טיוטת תשקיף אינו משום דעה לגבי טיב ההנפקה ותנאי ניירות הערך שהחברה מנפיקה. איפקס חיתום בע"מ, חברה-בת של מיטב, עוסקת בניהול וחיתום הנפקות ציבוריות ו/או פרטיות והיא עשויה להשתתף כחתם בהנפקות ניירות ערך של חברות המוזכרות באתר.
 10. למיטב דש יש עניין אישי בפרסום המידע.
 11. המידע באתר עשוי להיות מוגן על ידי דיני זכויות יוצרים ישראליים ואחרים. יצויין כי זכויות היוצרים באתר, כל עוד לא נאמר אחרת בגוף המידע, הינם רכושה הבלעדי של מיטב דש. אסור להעתיק, לשדר, לשכפל, לצלם, להפיץ מחדש, או לפרסם את המידע שבאתר או חלקו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של מיטב דש.
 12. השירות מוצע למשתמש כפי שהוא "AS IS" המידע עליו השירות מתבסס הינו נחלת הכלל ו/או מידע הנחשב מהימן. מיטב דש עושה ככל שביכולתה על מנת שהמידע יהיה אמין, מעודכן ומדוייק ופועלת לעדכנו ולתקנו במידה וקיימות שגיאות מעת לעת ואולם המידע אינו מתיימר להיות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים הכלולים בו. חלק מהמידע מקורו בצדדים שלישיים ונכונות הכלול בו לא נבדקת על ידי מיטב דש. מיטב דש אינה נושאת באחריות לשגיאות ו/או טעויות ו/או פגמים במידע המוצג במסגרת השירות. בכל מקרה של סתירה בין המידע באתר לבין פרסומים רשמיים או מקוריים בכתב, רק המידע המופיע בפרסומים אלה יגבר.
 13. מיטב דש לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש בשירות, לרבות נזק למחשב המשתמש. כמו כן, מיטב דש לא תישא בכל נזק שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה, אשר עלול להיגרם עקב שינויים בזמני תגובת האתר ו/או חוסר זמינות של האתר ו/או המידע.
 14. מיטב דש אינה אחראית בשום מקרה למידע המצוי באתרים המקושרים לאתר של מיטב דש באמצעות קישור אלקטרוני ("Link") או לקישורים אלקטרוניים המובילים לאתר מיטב באתרים אחרים, ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לכל צד אחר שהוא, כתוצאה ישירה או עקיפה עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים כאמור.
 15. המשתמש הינו האחראי היחיד לכל תוצאות שימוש בלתי מורשה בכל אמצעי אבטחת מידע אשר סופק לו על ידי האתר. על כן, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת לשמור בסודיות על אמצעי אבטחת המידע כאמור ולמנוע שימוש בלתי מורשה בהם.
 16. במידה והאתר יאפשר הורדת קבצים ו/או תוכנות,מיטב לא תישא באחריות בגין כל נזק שהוא, ככל שייגרם, עקב הורדת ו/או השימוש בקבצים ו/או בתוכנות כאמור.
 17. במידה והאתר יאפשר פרסום פרסומים של כותבים שונים, יודגש כי פרסומים כאמור הינם דיעה סובייקטיבית של הכותב ומיטב דש אינה עומדת בהכרח מאחורי האמור בפרסומים שכאלה.
 18. בעצם השימוש באתר, המשתמש מביע הסכמתו לכך שהמידע אשר מסר באתר עשוי יהיה להישמר במאגרי מידע של מיטב דש ולשמש לצורך התאמת המידע באתר ספציפית למשתמש וכן לצורך החלטה בדבר מתן שירותים למשתמש בעתיד על ידי מיטב דש. יובהר כי אין כל חובה חוקית למסירת המידע והוא נמסר נוכח הסכמתו של המשתמש, כאמור בסעיף זה.
 19. עוד מובהר כי ההסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. בכל מקרה בו יחליט המשתמש כי אינו מעוניין לקבל דיוור כאמור בסעיף זה, יהיה עליו להודיע על כך לחברה באמצעות הדוא"ל: Livingwell@MeitavDash.co.il
 20. מיטב דש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות השימוש באתר בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא שתנתן על כך הודעה מפורשת מראש או לאחר מעשה, ולמשתמש לא תהא זכות תביעה ו/או דרישה נגד מיטב בשל כך. בכל מקום בו מופיע השם מיטב דש יש לראותו ככולל את עובדי מיטב ודש כן החברות הבנות והקשורות שלה וכן חברות אחרות בשליטת בעלי השליטה במיטב ודש הכל לרבות, מנהליהן, בעלי המניות בהן ועובדיהן.
 21. על השימוש באתר ובשירות חלים דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשירות והשימוש בו.
 22. השירות אינו מוצע במידה ואינו מותר על פי דין המקום של המשתמש.
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.